Športoviská

Najnovšie komentáre

Žiadne športoviská neboli nájdené
 
Futbal Trnavský kraj Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
 

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Multifunkčné ihrisko vybudované v roku 2009 s umelou trávou má rozmery 40 x 20 metrov.

Sú na ňom vyznačené ihriská pre hádzanú, volejbal, tenis a 4 ihriská s košmi na streetball.

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli  Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, Sereď. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži pre účely základnej školy Juraja Fándlyho, pre účely škôl a školských zariadení mesta Sereď a na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov mesta. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.

2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je  Mesto Sereď.

Multifunkčné ihrisko (ďalej MI) prevádzkuje Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, Sereď. . Riaditeľ školy  poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.

3. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

ČL. 2

Všeobecné ustanovenia

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.

3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, hádzaná, volejbal, nohejbal, tenis a basketbal.

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Správca je uvedený na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.

5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné brány.

6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.

7. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

8. V areáli školy!!!, resp.MI je prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.

9. Deti a mládež do 18 rokov musia byť na MI v sprievode zodpovednej dospelej osoby.

10. Vstup zo zmrzlinou, žuvačkami a nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.

11. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.

12. Vstup na MI je dovolený len v čistej ( nezablatenej ) športovej obuvi, najlepšie v takej, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. JE ZAKÁZANÉ VSTUPOVAŤ V KOPAČKÁCH.

Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

1. Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).

08:00 hod. – 17:00 hod.             pre potreby ZŠ Juraja Fándlyho,  školy a školské  zariadenia

mesta Sereď

17:00 hod. – 21:00 hod.             rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).

09:00 hod. – 21:00 hod.             rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Sobota – Nedeľa

09:00 hod. – 21:00 hod.             rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené a to 10 ,- €/ hodina.

3. Rezerváciu MI je potrebné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom MI. ( tel.: 7892110, 7892581, 0903 139459 ).

4. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne školy.

Čl. 5

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

- 112 – tiesňové volanie

- 150 – hasičská a záchranná služba

- 155 – záchranná zdravotnícka služba

- 158 – polícia

Čl. 6

Osobitné ustanovenia

1. Svojvoľný vstup na MI sa bude považovať ako vniknutie do cudzieho areálu.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

1. Tento PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA nadobúda účinnosť dňom 01.11.2009.

 

V Seredi 31.10.2009 riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Čomaj

Základné informácie

Aktivity a služby futbal, tenis, volejbal, hádzaná, streetball
Otváracie hodiny Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
08:00 hod. – 17:00 hod. pre potreby ZŠ Juraja Fándlyho, školy a školské zariadenia mesta Sereď
17:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
09:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Sobota – Nedeľa
09:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
Cenník Pre užívateľov nad 18 rokov 10,- € / hodina

Kontakt

Adresa Fándlyho 763/7A    92601 Sereď
Telefón 031/7892581
E-mail riaditel@zsjfsered.edu.sk
Web http://www.zsjfsered.edu.sk
GPS N 48.28048   E 17.735372

Komentáre

Žiadne komentáre

 
 
HodnotenieUpozornenie: Hodnotenie pridajte len v prípade, že ste toto športovisko už navštívili. Čím viac hviezdičiek označíte, tým lepšie hodnotenie športovisko získa.
Ak chcete pridať otázku, využite odkaz na diskusné fórum v dolnej časti stránky.
Podmienky
 
Vybavenosť
 
Prostredie
 
Personál
 
Cena
 
Komentár
    Pre overenie opíšte prosím kód z obrázku naľavo.
 
 
 
 

Šport v meste

Najlepšie

Žiadne športoviská neboli nájdené
Hlavná stránka | Vyhľadávanie | Prihlásenie | Registrácia | Pravidlá | Otázky a odpovede | Kontakt